Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 27.05.2024 по 09.06.2024

Команда “Чисте повітря для України” у співпраці з ЦЕМ на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, продовжує моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2».

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

 • господарсько-побутового використання 
 • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
 • потреб рибного господарства.

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів визначеного Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».   

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану! 

За два тижні з 27.05.2024 по 09.06.2024 включно були проведені вимірювання за 17 показниками: 

 • загальний вміст зважених речовин (TSS),  
 • каламутність,  
 • забарвленість,  
 • загальний органічний вуглець (TOC),  
 • розчинений органічний вуглець (DOC), 
 • біохімічне споживання кисню (BOD),  
 • хімічне споживання кисню (COD),  
 • азот нітратний (NO3-N),  
 • нітрати (NO3-),  
 • хлорофіл а (Chl-a),  
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX),  
 • температура, 
 • розчинений кисень (O2),  
 • електропровідність (ЕС), 
 • калій(Potassium), 
 • pH, 
 • азот амонійний (NH4-N).
   

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період  27.05-09.06.24 ** 

 *Додаткова інформація про окремі показники: 
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

Спостерігалися перевищення нормативів за показниками: 

 • хімічне споживання кисню постійно перевищує у 1,07-1,35 раза. 
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень. 

Розчинений кисень майже постійно в межах норми, поодинокі значення нижче норми. 

За показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не спостерігались.  

 

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів 

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

З метою оцінки якості води, як середовища існування гідробіонтів, проведено оцінку гідрохімічних показників із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 27.05.2024 по 09.06.2024 р.

Під час дослідження було встановлено, що середні показники температури води були на рівні +17,9–23,6 о С, що відповідає нормативним значенням. Температура води є важливим абіотичним показником, який істотно впливає на гідробіонтів, регулює швидкість життєвих процесів і визначає найважливіші фізико-хімічні властивості води. Каламутність та забарвленість води була у межах норми.

Вміст загального органічного вуглецю складав 18,1-21,4 мг/л. Максимальна концентрація розчиненого СО2 складала 15,9 мг/л . На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси. Головним джерелом надходження оксиду вуглецю в природні води є процеси біохімічного розпаду органічних залишків, окислювання органічних речовин, водяних організмів.

В рамках дослідження встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді.

Розчинений кисень та температура

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищував нормативні значення. Взагалі, концентрація нітратів у воді схильна до сезонних коливань. Сезонні коливання виникають насамперед внаслідок процесів денітрифікації. Відомо, що найбільша кількість нітратного азоту у поверхневі води надходить при поверхневому змиві ґрунту із сільськогосподарських угідь, при внесенні азотних мінеральних і свіжих органічних добрив, які зазвичай відбуваються у весняно-літній період, а також частку амонійних та нітратних азотних сполук вносять у водойми стічні води переробної промисловості та комунально-побутові стоки.

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS)

Загальний вміст зважених речовин не перевищував нормативні показники.

Показник рН був у межах 6,97-7,58, що відповідає ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

Концентрація розчиненого кисню у воді була у межах норми, максимальний показник склав – 14,31 мг/л. Розчинений у воді кисень – найважливіший фізико-хімічний показник природної води, є природним окислювачем, що визначає якість води і можливість підтримки онтогенезу гідробіонтів.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

За весь період дослідження було зафіксовано поодинокі перевищення показників БСК. Максимальний показник складав 2,6 мгО2/л, що дещо перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, БСК – важливий екологічний показник стану природних водойм, його використовують для оцінки ступеня забрудненості водного середовища та вмісту органічних речовин, які легко окиснюються. За високого вмісту органічних речовин у воді швидко розмножуються аеробні бактерії, для життєдіяльності яких необхідний кисень. Це зумовлює зниження вмісту розчиненого кисню та може створити гіпоксичні умови та спричинити загибель окремих видів гідробіонтів. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показника ХСК, як для водойм рибогосподарського призначення. Показник ХСК дозволяє судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами. Показник ХСК був на рівні 32,2-40,5 мгО2/л. Відомо, що чим сильніше забруднена вода річок органічними речовинами, тим вищими є показники БСК5 та ХСК.

 

Співставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та Хімічне споживання кисню

Показники електропровідності води трималися у межах 333-343 µS/cm. Електропровідність поверхневих вод пов’язана з наявністю в них сольових компонентів (головних іонів) і може свідчити про поступове збільшення величини загальної мінералізації води, хоча перевищень останньої не виявлено.

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями ХСК, зберігається тенденція тогорічних досліджень, а саме перевищення та поступове збільшення даного показника. Також спостерігається поодинокі перевищення показників БСК та суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді.

 

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2» з 27.05.2024 до 09.06.2024

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: