Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 14.08.2023 до 27.08.2023

Ми вже зазначали, що з 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення, завданого ґрунту внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій. 

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з Центром Екологічного моніторингу, на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро по 14 показникам.

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою: 

  • господарсько-побутового використання 
  • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
  • потреб рибного господарства*.

Загалом, показники за якими проводиться моніторинг поверхневих вод поділяють на: біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні.

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану! 

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період з 14.08.2023 до 27.08.2023 **

Додаткова інформація про окремі показники: 
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

 

За два тижні з 14.08.2023 по 27.08.2023 спостерігалися перевищення нормативів за наступними показниками: 

  • хімічне споживання кисню (ХСК) постійно перевищує у 1,2-1,5 раза. 
  • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень. 
  • розчинений кисень – у період з 14.08.2023 по 16.08.2023 фіксувались значення нижче норми, решту часу значення були  в межах норми. 

Перевищень за показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N)  не спостерігались.

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

Спираючись на дані моніторингу води із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 14.08.2023 до 27.08.2023 р., науковці Кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ провели оцінку якості води, як середовища існування гідробіонтів (морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі).

Під час дослідження було встановлено, що середні показники температури води були на рівні +24,9–27,2 ℃, що відповідає нормативним значенням. Температура води є важливим абіотичним показником, який істотно впливає на гідробіонтів, регулює швидкість життєвих процесів і визначає найважливіші фізико-хімічні властивості води. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води була у межах норми.

Зіставлення: Біохімічне споживання кисню та Нітрати

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищував нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб.

Розчинений кисень та температура

Концентрація розчиненого кисню у воді у період з 14.08-16.08.23 була нижче ГДК для водойм рибогосподарського призначення (3,2 мг/л). У період з 17.08-27.08.23 показники були у нормі та у середньому складали 9,01 мг/л. Порівняно з попередніми дослідженнями, концентрація розчиненого кисню у воді зростає, що є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів. Вміст розчиненого кисню схильний до сезонних та добових коливань. 

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD):

Під час дослідження науковці зафіксували перевищення показника БСК. Максимальний показник БСК складав 3,2 мг/л, що перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показника ХСК, як для водойм рибогосподарського призначення. БСК та ХСК – важливі екологічні показники стану природних водойм, які дозволяють судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами. За результатами попередніх досліджень спостерігається стабільне перевищення даних показників у воді.

Зіставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений органічний вуглець

Вміст загального органічного вуглецю складав 20,0-23,6 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 складала 15,2-16,1 мг/л . На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси.

Згідно з даними науковці встановили поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у попередніх дослідженнях. 

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

 Показники електропровідності води трималися у межах 297-308 µS/cm. Порівняно з попередніми дослідженнями спостерігається незначне зниження цього показнику. Провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температурного режиму.

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями БСК та ХСК. Також встановлено, що концентрація розчиненого кисню у воді у період 14-16.08.23 була нижче ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Низькі концентрації кисню несприятливі для нормальної життєдіяльності гідробіонтів. Однак, порівняно з попередніми дослідженнями в цілому концентрація розчиненого кисню зростає, що є сприятливою ознакою для життєдіяльності гідробіонтів.

* Нормативи, які використовувались: 
В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів (для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях) визначених згідно із Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».  

 

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»  

з 14.08.2023 до 27.08.2023

 

 

 

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: