Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 28.08.2023 до 10.09.2023

15. 9. 2023,

З 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення, завданого ґрунту внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій. 

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з Центром Екологічного моніторингу, на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро по 14 показникам.

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

  • господарсько-побутового використання
  • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
  • потреб рибного господарства*.

Загалом, показники за якими проводиться моніторинг поверхневих вод поділяють на: біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні.

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану! 

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період з  28.08.2023 до 10.09.2023 **

*Додаткова інформація про окремі показники:
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів, а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками.
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення.

 

За два тижні з 28.08.2023 по 10.09.2023 включно спостерігалися перевищення нормативів за наступними показниками: 

  • хімічне споживання кисню постійно перевищує у 1,2-1,7 рази.
  • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень.

Водночас розчинений кисень постійно в межах норми, а за показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не спостерігалось.

 

 Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів 

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

Спираючись на дані моніторингу води із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 28.08.2023 до 10.09.2023 р., науковці Кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ провели оцінку якості води, як середовища існування гідробіонтів (морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі).

При дослідженні науковці встановили, що середні показники температури води були на рівні +21,9–26,3оС , що відповідає нормативним значенням. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води, як і в попередніх дослідженнях була у межах норми.

Концентрація розчиненого кисню у воді була у нормі та у середньому складала 6,04-12,72 мг/л. Порівняно з попередніми дослідженнями, концентрація розчиненого кисню у воді зросла, що є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів.

Розчинений кисень та температура:

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищував нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб.

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS):

Під час дослідження було зафіксовано перевищення показнику БСК. Максимальний показник БСК складав 3,6 мгO2/л, що перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показнику ХСК, показники трималися у межах 35,3-52,4 мг O2/дм3. Вміст загального органічного вуглецю складав 19,4-26,0 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 складала 15,2-16,2 мг/л . На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси.

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD):

Зіставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та Хімічного споживання кисню:

Водночас встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у попередніх дослідженнях. Спостерігаються стабільні поодинокі перевищення даних показників.  Показники електропровідності води трималися у межах 296-314 µS/cm. Порівняно з попередніми дослідженнями спостерігається незначне збільшення цього показнику, це пов’язано перш за все з температурним режимом.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями БСК та ХСК, а також спостерігаються стабільні поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів. БСК та ХСК – важливі екологічні показники стану природних водойм, які дозволяють судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами. За результатами усіх попередніх досліджень спостерігається стабільне перевищення даних показників у воді.

 

* Нормативи, які використовувались: 

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів (для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях) визначених згідно із Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».  

 

 

** Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2» з 28.08.2023 до 10.09.2023

 

 

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: