Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 25.09.2023 до 08.10.2023

Ми вже зазначали, що з 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення, завданого ґрунту внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій. 

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з ЦЕМ на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро по 14 показникам.

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

  • господарсько-побутового використання 
  • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
  • потреб рибного господарства*.

 

Загалом, показники за якими проводиться моніторинг поверхневих вод поділяють на: біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні.

 

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану! 

 

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період з 25.09.2023 до 08.10.2023**

 

Показники  Діапазон значень за період  
25.09-08.10  
Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро  
Для водогосподарських потреб  Для рибогосподарських потреб  
Біохімічне споживання кисню (БСК)  0,4 – 2,8  

мгO2/дм3 

🙂  😐
Хімічне споживання кисню (ХСК)  34,4 – 48,1 мгO2/дм3 😟  😟  
Нітрати (NO3-)  0,8 – 2,5 мг/л 🙂  🙂  
Сума ароматичних вуглеводнів (BTX)  0 – 3,7 мг/л 😟  😟  
Розчинений кисень (O2)  8,17 – 13,86 мг/л  🙂  🙂 
Додаткова інформація про окремі показники: 
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів, а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

 

За два тижні з 25.09.2023 до 08.10.2023 спостерігалися перевищення нормативів за наступними показниками: 

  • хімічне споживання кисню постійно перевищує у 1,15-1,6 раза. 
  • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень. 

 

Розчинений кисень постійно в межах норми. 

За показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не спостерігались.  

 

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів 

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

Спираючись на дані моніторингу води із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 25.09.2023 до 08.10.2023 р., науковці Кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ провели оцінку якості води, як середовища існування гідробіонтів (морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі).

При досліджені було встановлено, що середні показники температури води були на рівні +16,9–22,0 о С , що відповідає нормативним значенням. Температура води є важливим абіотичним показником, який істотно впливає на гідробіонтів, регулює швидкість життєвих процесів і визначає найважливіші фізико-хімічні властивості води. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води, як і в усіх попередніх дослідженнях були у межах норми.

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищували нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб.

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS)

 

Концентрація розчиненого кисню у воді була у нормі та у середньому складала 8,17-13,86 мг/л. Порівняно з літніми дослідженнями, концентрація розчиненого кисню у воді зростає, що є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів.

Розчинений кисень та температура

Під час дослідження подекуди було зафіксовано перевищення показника БСК. Максимальний показник БСК складав 2,8 мгO2/л, що перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, але в цілому показники трималися у допустимих межах 0,4-2 мгO2/л. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показника ХСК, показники трималися у межах 34,4-48,1 мгO2/дм3. Показник ХСК дозволяє судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами. У цілому встановлено зменшення показників БСК та ХСК порівняно з літніми дослідженнями.

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD)

Вміст загального органічного вуглецю складав 19,0-24,3 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 − 14,9-15,9 мг/л . На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси. Головним джерелом надходження оксиду вуглецю в природні води є процеси біохімічного розпаду органічних залишків, окислювання органічних речовин, водяних організмів. Одночасно з процесами надходження значна частина діоксиду вуглецю споживається при фотосинтезі.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

При досліджені встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у всіх попередніх дослідженнях. Спостерігаються стабільні поодинокі перевищення даних показників.  Показники електропровідності води трималися у межах 304-323 µS/cm. Порівняно з попередніми дослідженнями спостерігається тенденція до збільшення цього показнику. Провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температурного режиму.

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями ХСК, а також спостерігаються поодинокі перевищення БСК та показників суми ароматичних вуглеводнів. За результатами усіх попередніх досліджень встановлено стабільні поодинокі перевищення  показників суми ароматичних вуглеводнів та показнику ХСК. Виявлено збільшення концентрації розчиненого кисню, порівняно з літніми показниками, що позитивно впливає на фізіологічний стан гідробіонтів, також встановлено зменшення показника БСК, що є сприятливою ознакою.

 

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»  

з 25.09.2023 до 08.10.2023

Показники Наказ МОЗ №721 від 02.05.2022 (для водних об’єктів в межах населених пунктів) 25.09-08.10 Примітки 
Загальний вміст зважених речовин (TSS)  10,2 – 37,9 більшість значень у діапазоні 10,2-18  
Каламутність  66,8 – 108,7 FTU більшість значень у діапазоні 66,8-80 
Забарвленість  2 – 4  
Загальний органічний вуглець (TOC)  19 – 24,3 мг/л  більшість значень у діапазоні 19-21 
Розчинений органічний вуглець (DOC) – 14,9 – 15,9 мг/л  
Біохімічне споживання кисню (BOD) 6 мг O2/дм3 0,4 – 2,8 мгO2/дм3  
Хімічне споживання кисню (COD) 30 мг O2/дм3 34,4 – 48,1 мгO2/дм3 більшість значень у діапазоні 34,4-39 
Азот нітратний  

(NO3-N) 

 0,31 – 0,71 мг/л  
Нітрати (NO3-) 45 мг/дм3 0,8 – 2,5 мг/л 
Хлорофіл а (Chl-a)  21,8 – 42,1 мкг/л більшість значень у діапазоні 21,8-28,5 
Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) бензол 0,5 мг/дм3; толуол 0,5 мг/дм3, ксилол 0,05 мг/дм30 – 3,7 мг/л в основному показує 0-ві значення, поодинокі випадки перевищень. В програмі розмірність у мг/л у нормативах – мкг/л.  
Температура  16,9 – 22  
Розчинений кисень (O2>4 8,17 – 13,86  
Електропровідність (ЕС)  304 – 323  

 

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: